Asian Students Exchange Program

English Kageto NFU Iwamoto Wakasa Nishi Nanzan Kokusai Nanzan ST1 Nanzan St2 Nanzan St3 Nanzan St4   NFU Nakashima                                                          
  TIU Hayase Tiu Masaki Ritsumeikan St1 Ritsumeikan St2 Fukui st1